Supported by
  • Welcome to the 2018 - 2019 Season - enjoy the football !

County Squads

County Squad Matches

      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      
      v      

 

Nottinghamshire Schools' Under 16 Representative Squad

Managers: Jay Hallam / Sam Stretton

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Nottinghamshire Under 16 Girls Representative Squad

Manager: Leanne Woodhead

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Supported by